Không mất phí giao dịch

Tính năng được thêm vào cùng với tốc độ ấn tượng của Nexty, bởi vì chúng tôi tin rằng bạn không cần phải trả phí cho các giao dịch và luôn luôn là người làm chủ với tài chính của mình.

Decentralized Trustless Stablecoin

Đồng tiền ổn định phi tập trung
Không ai nợ ai
Nguồn cung linh hoạt, luôn luôn bắt kịp với nhu cầu thị trường. Không hơn. Không kém.

Lộ trình phát triển

Luôn đi đúng hướng với sự phát triển của Nexty.

Q2/2019

  • EzPay: Universal wallet and Chrome extension
  • Testnet for Trustless Stablecoin
  • VDF development.

Q3/2019

  • Establish Nexty Foundation
  • Release mainnet for Trustless Stablecoin
  • Unbiasable Randomness and EzPay.io

Q1/2020

  • Consensus Hardening And Gorvernance 2.0
  • Plasma & Crosschain Interoperation Proposal

Year 2020 and Beyond

Year 2020 and Beyond

Đối tác của chúng tôi